COOPER TAXI

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve společnosti COOPER TAXI. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve společnosti COOPER TAXI platí pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo společnost COOPER TAXI, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Jestliže máte dotazy k tomu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete využít naši e-mailovou adresu patrik@coopertaxi.cz.

Používání osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány zejména za účelem:

  • Používání služeb a produktů poskytovaných společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt).

  • Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných společností potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů.

  • Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, sms zpráv nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech společnosti včetně dalších marketingových aktiv společnosti, a to v souladu se zákonem č. 480/2004​Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést vyplněním kontaktního formuláře v patičce webu www.coopertaxi.cz s žádostí o odstranění z databáze.

  • Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci.

  • Veškeré osobní údaje, které uživatel společnosti poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže společnost zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb společnosti uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření Společnosti fyzické, technické či manažerské povahy. Společnost nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

  • Společnost uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo do písemného odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo Společnosti zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

  • V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

  • Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z vaší strany povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

  • Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícím způsobem:

  • Přímo na webu www.coopertaxi.cz vyplněním kontaktního formuláře s žádostí o vyřazení ze zasílání marketingových nabídek nebo nám napište na: patrik@coopertaxi.cz. Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli realizaci objednávek, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a pro jiné účely, než je marketing.